Reklamačný poriadok

Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
13.9. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 CFU o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem ve znění pozdějších předpisů.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti spojené s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.
Nesplněním výše uvedených reklamačních podmínek kupující ohrožuje kvalitu a časový průběh reklamačního řízení.

Reklamační řád společnosti JR Tronic s.r.o.
1. Společnost JR Tronic s.r.o. se sídlem Výčapy - Opatovce 181, okr. Nitra, IČO: 44 688 326, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sro, vložka č. 24232 / N vydává tento Reklamační řád v souladu s § 18 zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoOS"). Účelem Reklamačního řádu je informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen "reklamace") včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav.
2. Termín "prodávající" používaný v tomto Reklamačním řádu označuje společnost JR Tronic Prodávající je dodavatelem ve smyslu definice §2 písm. E / ZoOS.
3. Termín "kupující" označuje spotřebitele, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo pořizuje služby na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, bez ohledu na jejich formu, pro osobní potřebu nebopro potřebu své domácnosti, a který koupil nebo objednal u prodávajícího nebo prostřednictvím e-shopu prodávajícího určitý výrobek ve smyslu definice §2 písm. f / ZoOS (dále jen "výrobek") nebo službu ve smyslu definice §2 písm. i / ZoOS (dále jen "služba") Pojem "zboží" pro účely tohoto Reklamačního protokolu označuje výrobek a / nebo službu.
4. Ve smyslu ust. § 18 odst. 1 Zákona je prodávající je povinen kupujícího řádně informovat o podmínkách a způsobu reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav. Reklamační řád musí být na viditelném místě dostupném spotřebiteli; za účelem splnění dikce citovaného zákonného ustanovení je tento Reklamační řád:

 

4.1. zveřejněn na internetové stránce prodávajícího: www.jr-tronic.sk,
4.2. viditelně umístěný v sídle prodávajícího, kde se kupujícímu prodávají nebo poskytují zboží,
4.3. viditelně umístěn v provozovně prodávajícího, v níž se kupujícímu prodávají nebo poskytují zboží
4.4. je v tištěné formě dostupný kupujícímu na prodejním pultu nebo u pokladny v sídle prodávajícího nebo v provozovně prodávajícího, v níž se kupujícímu prodávají nebo poskytují zboží
5. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo uzavřením smlouvy o dílo mezi prodávajícím a kupujícím přistupuje kupující k podmínkám uvedeným v tomto Reklamačním řádu. Odkaz na tento Reklamační řád je uveden na dokladu, který potvrzuje zaplacení kupní ceny nebo ceny za provedení díla případně na dokladu, který potvrzuje záruční doba zboží nebo služby (záruční list).

 

6. Tento Reklamační řád upravuje práva kupujícího jako spotřebitele (§2 písm / ZoOS) tak, aby nebyly dotčeny jeho práva zaručená kogentními ustanoveními právních předpisů zejména ustanoveními ZoOS a občanského zákoníku. Po uplynutí záruční doby upravené kogentními ustanoveními právních předpisů, mají podmínky stanovené v tomto Reklamačním řádu přednost před ustanoveními právních předpisů.
7. Tento Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží a poskytování služeb ze strany prodávajícího pro kupující, kteří splňují definici spotřebitele ve smyslu platných právních předpisů.
8. Tento reklamační řád nahrazuje prohlášení prodávajícího ve smyslu ustanovení § 620 odst. 5 občanského zákoníku, kterým prodávající určuje podmínky a rozsah záruky, pokud záruční doba vyznačena v záručním listě je delší než zákonem garantovaná záruční doba.
9. Podmínky záruky vyznačené prodávajícím v záručním listu mají přednost i před ustanoveními tohoto Reklamačního řádu.
10.  Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa na vybavovanie reklamácií použijú v rozsahu neodporujúcom osobitným predpisom uvedeným v poznámke č. 22b ZoSS..
11. Odpovědnost za vady:
11.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodán nebo dodané zboží při převzetí kupujícím. Kupující je oprávněn si zboží před převzetím prohlédnout. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které mohl kupující při prohlídce zjistit, zejména neodpovídá za to, pokud kupující později bude reklamovat chybějící příslušenství zboží nebo mechanické poškození zboží zjistitelné při prohlídce. Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud kupující nevyužil možnost provést prohlídku zboží.
11.2. Při použitých věcech prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
11.3. Pokud nejde o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Délka trvání záruční doby se řídí ustanoveními právních předpisů zejména ustanoveními občanského zákoníku, pokud prodávající v dokladu potvrzujícím převzetí věci pokrývat delší dobu trvání záruční doby. Funkci záručního listu může splňovat i faktura nebo dodací list, pokud prodávající na nich vyznačí délku záruční doby.
11.4. Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy způsobené výrobní vadou. Záruka se nevztahuje zejména na:
11.4.1. vady a poškození zboží způsobené přirozeným nebo mechanickým poškozením zboží a jeho komponent, včetně náhodného;
11.4.2. vady a poškození zboží způsobené znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby;
11.4.3. vady a poškození zboží způsobené používáním zboží v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí neodpovídají podmínkám, ve kterých se zboží běžně používá;
11.4.4. vady a poškození zboží způsobené v důsledku živelné události;
11.4.5. vady a poškození zboží způsobené násilným poškozením zboží;
11.4.6. vady a poškození zboží způsobené nedodržením zásad používání zboží;
11.4.7. zboží, u kterého vypršela dnem převzetí do opravy záruční doba;
11.4.8. vady a poškození zboží způsobené použitím jiných komponentů, než doporučených výrobcem nebo dodavatelem, stejně jako opravou či modifikací osobami jinými, než osobami autorizovanými výrobcem nebo dodavatelem;
11.4.9. vady a poškození zboží, o kterých kupující před převzetím zboží věděl;
11.4.10. vady a poškození zboží, které si kupující způsobil sám nebo které byly způsobeny neodbornou montáží zboží .;
12. Uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace):
12.1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují přímo u prodávajícího nebo v provozu, ve které bylo zboží koupen. Ve smyslu ZoOS však může kupující uplatnit reklamaci iv kterékoli jiné provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané výrobky nebo poskytované služby, nebo u určené osoby, která je povinna reklamaci vyřídit. V provozovně a u určené osoby podle musí být během provozní doby přítomen zaměstnanec pověřený vyřizovat reklamace.
12.2. Při reklamaci je třeba doložit záruční list a doklad o zaplacení kupní ceny zboží.
12.3. Ve smyslu ZoOS je prodávající povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Za účelem splnění této zákonné povinnosti osoba, která uplatňuje nároky z vad (tj uplatňuje reklamaci), vyplní spolu s pověřeným zaměstnancem prodávajícího nebo určené osoby, který vyřizuje reklamace reklamační protokol, ve kterém přesně popíše vadu a způsob jakým se vada projevuje a odevzdá vadnou věc v balení is případným příslušenstvím a dokumentací prodávajícímu. V reklamačním protokolu uvede osoba uplatňující reklamaci kontaktní adresu (e-mail, telefonní číslo), na kterou bude prodávajícím vyrozuměna o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající nenese odpovědnost za to, že se na uvedenou kontaktní adresu nepodařilo odeslané vyrozumění doručit. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace je prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
13. Způsob vyřízení reklamace:
13.1. Vybavením reklamace se ve smyslu ust. §2 písm. m / ZoOS rozumí: ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.
13.2. Pokud kupující uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba je povinen poučit kupujícího o jeho právech podle obecného předpisu (§ 622 a 623 občanského zákoníku); na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv kupující uplatňuje, je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
13.3. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla taková vada bezplatně, včas a řádně odstraněna.
13.4. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
13.5. Pokud se po přijetí reklamace zjistí, že věc má vadu, která je neodstranitelná, a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.
13.6. Tytéž práva jako jsou uvedeny v bodě 13.5 přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelnou vadu, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí téže vady ani po třetí opravě věc řádně užívat.
13.7. Tytéž práva jako jsou uvedeny v bodě 13.5 přísluší kupujícímu v případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.
13.8. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
13.9. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zákona č. 294/1999 CFU o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem ve znění pozdějších předpisů.
Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti spojené s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží.
Nesplněním výše uvedených reklamačních podmínek kupující ohrožuje kvalitu a časový průběh reklamačního řízení.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info