VOP

VZOR VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

OBECNÉ PODMÍNKY
1. OBECNÉ PODMÍNKY
1.1 Prodávajícím je společnost .................. název společnosti .......................... , ............. adresa .... (ulice, číslo, město, PSČ) ......., která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu ...... ., Oddíl: ....., Vložka číslo: .........., IČ: ..................., DIČ: .. ........................, tel. +421 ......................, e-mail: ................... @. ............................ (dále jen prodávající).
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.
1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.
2. OBJEDNÁVÁNÍ
2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo jejich doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).
3. CENY
3.1 Prodávající je / není plátcem DPH.
3.2 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

 

4. PLATBY
4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího na základě proforma (zálohové) faktury. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou zašle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Tuto platbu může kupující uskutečnit následovně:
a) převodním příkazem ze svého účtu,
b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího,
c) platebním systémem Pay Pal
d) platebním systémem Tatra Pay

4.2 Platba je možná pouze v EUR.
4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.
5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím lze prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.3 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.
6. DORUČENÍ ZBOŽÍ
6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:
a) kurýrní službou,
b) Slovenské poštou.
6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list pokud to vyžaduje povaha zboží.
6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.
6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
6.7 V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné platíte jako za jeden balík.
7. ODSTOUPENÍ OD vyřízení objednávky
7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být :,
a) nepoškozené,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:
a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy) ,
c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).
7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
8. ZÁRUKY A REKLAMACE
8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku.
8.5.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího
9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT
9.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu ................... jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále jako "ZOOU"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu Klubu krásy Dermacol v rámci internetové prodejny Dermacol, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.
9.2 Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 CFU souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.
9.3 Provedením registrace zákaznického účtu přes internetový obchod ......................, zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jak touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace a / nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační i marketingové as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílaly zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č 147/2001 Sb. o reklamě a zák. č. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví.
Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
9.4 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nezbytném pro účely doručení zboží (zejména Slovenská Pošta).
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail ........ ........... @ .................. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace.
Zákazník má podle zák. č. 122/2013 CFU v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:
Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:
a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,
b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,
c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.
Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:
a) zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.
10. Závěrečné informace
10.1 Dohled nad poskytováním služeb vykonává Okresní ředitelství PZ Trenčín Květná 7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodní inspekce, poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.
10.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v Slovenskej republice.
V ................... dne ...........................

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info